Choose your region and language

馃敂Lejupiel膩d膿 airBaltic Club digit膩lo karti

airBaltic Club lidojuma e-kupona izmanto拧anas noteikumi

1. airBaltic Club lidojuma e-kuponu iesp膿jams ieg膩d膩ties uz k膩du no pieciem aviobi募e拧u re模ioniem vienvirziena un turp un atpaka募 lidojumiem.

2. Inform膩cija par valstu sadal墨jumu par re模ioniem atrodama tabul膩:

Re模ions 1

Re模ions 2

Re模ions 3

Re模ions 4

Re模ions 5

Latvija, Lietuva, Igaunija

Somija, Zviedrija, D膩nija, Norv膿模ija, Baltkrievija, Polija

Austrija, Be募模ija, V膩cija, Krievija (Eiropas da募a), N墨derlande, 艩veice, Ukraina, Ung膩rija, 膶ehija,

Lielbrit膩nija, 莫rija, Francija, Grie姆ija, It膩lija, Sp膩nija (iz艈emot Kan膩riju salas), Horv膩tija, Bulg膩rija, Kipra, Portug膩le

Arm膿nija, Azerbaid啪膩na, Gruzija, Izra膿la, 莫slande, Kazahst膩na, Apvienotie Ar膩bu Emir膩ti, Krievija (膧zijas da募a), Kan膩riju salas

3. Ieg膩des cenas airBaltic Club punktos ekonomisk膩s klases un biznesa klases lidojumu kuponiem:

Vienvirziena lidojuma bi募etes :

Re模ions 1

Re模ions 2

Re模ions 3

Re模ions 4

Re模ions 5

Ekonomisk膩 klase

3 300 p

5 000 p

7 500 p

10 500 p

16 000 p

Biznesa klase

11 800 p

20 000 p

30 000 p

34 000 p

45 000 p

Turp un atpaka募 lidojuma kupona cenas airBaltic Club punktos:

Re模ions 1

Re模ions 2

Re模ions 3

Re模ions 4

Re模ions 5

Ekonomisk膩 klase

6 600 p

10 000 p

15 000 p

21 000 p

32 000 p

Biznesa klases聽

23 600 p

40 000 p

60 000 p

68 000 p

90 000 p

 1. Ieg膩d膩joties e-kuponu (turpm膩k 鈥 kupons) airBaltic Club balvu veikala vietn膿, sav膩 airBaltic Club re模istr膿taj膩 e-past膩 sa艈emsiet elektronisko kuponu ar kodu, kuru v膿l膩k var膿siet izmantot bi募e拧u rezerv膿拧anai airbaltic.com vietn膿.
 2. Ieg膩d膩tais kupons ir der墨gs apmai艈ai pret聽Air Baltic Corporation AS (re模. Nr. LV 40003245752; turpm膩k 鈥 airBaltic) aviobi募eti lidojumam vien膩 virzien膩 vai lidojumam turp un atpaka募, vienam pasa啪ierim airBaltic izpild墨tajos tie拧ajos reisos.
 3. Kupons nav der墨gs apmai艈ai pret aviobi募eti airBaltic partneru izpild墨tajos reisos ar reisa numuriem no BT5000 l墨dz BT8000. Kuponu nevar ar墨 izmantot uz citu aviokomp膩niju izpild墨tajiem lidojumiem.
 4. Kupona koda apmai艈a pret lidojuma rezerv膩ciju veicama tie拧saistes bi募e拧u ieg膩des sist膿m膩 www.airbaltic.com (detaliz膿ta inform膩cija atrodama zem膩k).
 5. Kuponu nav iesp膿jams kombin膿t kop膩 ar d膩vanu kart膿m vai citiem atlai啪u kuponiem.
 6. Kupons ir der墨gs apmai艈ai pret aviobi募eti uz jebkuru izv膿l膿taj膩 re模ion膩 ietilpsto拧o airBaltic tie拧o reisu galam膿r姆i (piem膿ram, ieg膩d膩joties kuponu Re模ions 1, to ir iesp膿jams apmain墨t pret aviobi募eti uz Tallinu, Vi募艈u, R墨gu, Palangu vai Liep膩ju).
 7. 2. - 5. re模iona kuponiem ir iesp膿jams rezerv膿t lidojumus ar墨 uz zem膩ka re模iona galam膿r姆iem (piem膿ram, ieg膩d膩to Re模ions 5 kuponu ir iesp膿jams izmantot ar墨 galam膿r姆iem 1.-4. re模ion膩)
 8. Viens vienvirziena kupons, atkar墨b膩 no ieg膩d膩t膩s servisa klases, ir der墨gs vienai personai lidojumam vien膩 virzien膩 ekonomiskaj膩 vai biznesa servisa klas膿.
 9. Viens turp un atpaka募 kupons, atkar墨b膩 no ieg膩d膩t膩s servisa klases, ir der墨gs vienai personai lidojumam turp un atpaka募 ekonomiskaj膩 vai biznesa servisa klas膿.
 10. Divus atsevi拧姆us vienvirziena kuponus dr墨kst kombin膿t vien膩 rezerv膩cij膩, piem膿ram, lai rezerv膿tu lidojumu div膩m person膩m uz vienu un to pa拧u galam膿r姆i. K膩 ar墨 divus atsevi拧姆us vienvirziena kuponus var izmantot lidojuma rezerv膿拧anai turp un atpaka募 vienai personai uz vienu galam膿r姆i.
 11. Prec墨zs der墨guma termi艈拧 ir nor膩d墨ts kupon膩, ko sa艈emsit p膿c pirkuma veik拧anas, tom膿r tas neb奴s 墨s膩ks par 6 m膿ne拧iem no pirkuma datuma. Der墨guma termi艈u nav iesp膿jams pagarin膩t. Kupona der墨guma termi艈拧 ir attiecin膩ms gan uz kupona izmanto拧anas periodu, gan uz lidojuma periodu.
 12. Vien膩 rezerv膩cij膩 pret aviobi募et膿m var apmain墨t ne vair膩k k膩 10 kuponus. B膿rnam (vecum膩 no 2 鈥 11 gadiem ieskaitot) nepiecie拧ams atsevi拧姆s kupons un papildu atlaides netiek pie拧姆irtas, bet z墨dainim (l墨dz 2 gadiem neieskaitot), ja ir pievienots lidojuma rezerv膩cijas br墨d墨, kop膩 ar pieaugu拧o, kur拧 izmanto kuponu, nav nepiecie拧ams atsevi拧姆s kupons.
 13. Lidostu nodok募i un nodevas nav iek募auti kupona cen膩.聽 Tie j膩apmaks膩 atsevi拧姆i lidojuma rezerv膩cijas br墨d墨.
 14. Papildmaks膩jumi (piem膿ram, par bag膩啪u, malt墨ti lidojuma laik膩, apdro拧in膩拧anu) nav iek募auti ekonomisk膩s klases bi募et膿. Ieg膩d膩joties biznesa klases bi募eti, tiek nodro拧in膩tas papildus 膿rt墨bas, kas ietilpst 拧aj膩 airBaltic bi募e拧u tipa servis膩. Uzziniet vair膩k 拧eit.
 15. Pieejamo lidojumu datumu un vietu skaits uz reisiem, kur airBaltic Club lidojumu kuponu var apmain墨t pret aviobi募eti ir ierobe啪ots. Gad墨jum膩, ja uz izv膿l膿to galam膿r姆i konkr膿tos lidojuma datumos vietas lidojum膩 apmai艈ai pret kuponu nav pieejamas, l奴dzam izv膿lieties citus lidojuma datumus vai citu galam膿r姆i un atk膩rtot mekl膿拧anu airbaltic.com vietn膿.
 16. Lidojuma datuma/laika mai艈a ir at募auta ne v膿l膩k k膩 24 stundas pirms paredz膿t膩 vai v膿lam膩 izlido拧anas laika. Maksa par lidojuma datuma/laika mai艈u ir 50.00鈧 vienai personai vien膩 virzien膩. Datuma mai艈a iesp膿jama, ja ir pieejama vieta attiec墨gaj膩 airBaltic Club kuponu lidojuma rezerv膩cijas klas膿. Jaunajam lidojuma datumam ir j膩iek募aujas bi募etes der墨guma termi艈膩.
 17. Main墨t lidojuma galam膿r姆i un/vai mar拧rutu nav iesp膿jams.
 18. V膩rda un/vai uzv膩rda mai艈a nav pieejama.
 19. Kupona neizmanto拧anas gad墨jum膩 tas netiks kompens膿ts.
 20. Aviobi募etes, kas ieg膩d膩tas izmantojot airBaltic Club kuponus, nav atgrie啪amas vai cita veid膩 kompens膿jamas.
 21. airBaltic Club lidojuma kupona cena punktos ir fiks膿ta un nav atkar墨ga no bi募e拧u cen膩m vietn膿 airbaltic.com
 22. Lidojumi, kas ieg膩d膩ti ar airBaltic Club lidojuma kuponu, netiek ieskait墨ti airBaltic Club programmas dal墨bas l墨me艈a paaugstin膩拧an膩 un par tiem netiek pie拧姆irti punkti, k膩 ar墨 nav iesp膿jams paaugstin膩t apkalpo拧anas klasi eso拧ai rezerv膩cijai.
 23. Lidojuma kuponu nav iesp膿jams kombin膿t ar cit膩m airBaltic un airBaltic Club akcij膩m.
 24. airBaltic neatbild par kupona nozaud膿拧anu, k膩 ar墨 t膩 nok募奴拧anu tre拧o personu r墨c墨b膩 jebk膩d膩 cit膩 veid膩.
 25. Kupons nav ce募o拧anas dokuments.
 26. Gad墨jumos kad airbaltic.com vietn膿 ar kuponu nav pieejams ce募o拧anai piem膿rots lidojuma datums, ir iesp膿jams kupona der墨guma termi艈a perioda ietvaros piepras墨t kupona pirkuma atcel拧anu un punktu atgrie拧anu airBaltic Club kont膩, sazinoties ar airBaltic Club dal墨bnieku atbalsta dienestu pa e-pastu: info@airbalticclub.com vai t膩lruni +371 67280280 darbdien膩s no 9.00 l墨dz 18.00.聽AirBaltic Club punktu atgrie拧anas gad墨jum膩 tiem saglab膩sies iepriek拧膿jais der墨guma termi艈拧 (3 gadi no uzkr膩拧anas transakcijas datuma Club l墨me艈a dal墨bniekiem). Savuk膩rt, gad墨jum膩 ja punktu der墨guma termi艈拧 jau b奴s pag膩jis to atgrie拧anas dien膩, atgrieztajiem punktiem tiks pie拧姆irts papildus 3 m膿ne拧u der墨guma termi艈拧. Uz aviobi募et膿m, kas ieg膩d膩tas par kuponiem, attiecas airBaltic pasa啪ieru un bag膩啪as p膩rvad膩拧anas noteikumi, kas public膿ti 拧eit.
 27. Visi jaut膩jumi, kas nor膩d墨ti 拧ajos noteikumos, tai skait膩, bet ne tikai, kupona
  izmanto拧anas der墨guma termi艈拧, ir interpret膿jami, piem膿rojot Latvijas Republik膩
  sp膿k膩 eso拧os normat墨vos aktus.
 28. Ja radu拧ies papildus jaut膩jumi, sazinieties ar airBaltic Club dal墨bnieku atbalsta dienestu pa
  e-pastu: info@airbalticclub.com vai t膩lruni +371 67280280 darbdien膩s no 9.00 l墨dz 18.00

K膩 apmain墨t ieg膩d膩to airBaltic Club lidojuma kuponu pret aviobi募eti?

 1. Dodieties uz t墨mek募a vietni www.airBaltic.com
 2. Izv膿lieties vienvirziena vai turp un atpaka募 lidojumu, un ievadiet kupona kodu sada募膩 鈥樷橫an ir d膩vanu karte / atlaides kods鈥欌. Kupona kods ir atrodams e-kupon膩, ko sa艈膿m膩t e-past膩 p膿c pirkuma veik拧anas airBaltic Club balvu e-veikal膩.
 3. Izv膿lieties v膿lamo izlido拧anas un ielido拧anas galam膿r姆i, kas ietilpst J奴su ieg膩d膩t膩 kupona re模ion膩 vai zem膩kos re模ionos, un mekl膿jiet pieejamos lidojuma datumus.
 4. Lidojumi, uz kuriem iesp膿jams kuponu apmain墨t pret aviobi募eti, ir redzami k膩 akt墨vie datumi kalend膩ra skat膩. Neakt墨vajos datumos lidojuma rezerv膿拧ana par kuponiem nav pieejama.
 5. Pieejamajos datumos atspogu募ot膩 cena ir lidostu nodok募i un nodevas, kas nav iek募autas airBaltic Club lidojuma kupona cen膩, un j膩apmaks膩 atsevi拧姆i. Lidojuma cena ir 0.00鈧.
 6. Lai pabeigtu rezerv膩ciju, bi募e拧u ieg膩des sist膿m膩 ir j膩ievada pasa啪iera/-u inform膩cija, k膩 ar墨 j膩apmaks膩 lidostu nodok募i un nodevas par izv膿l膿to lidojumu.
 7. Pabeidzot rezerv膩ciju, uz rezerv膩cij膩 ievad墨to e-pastu tiks nos奴t墨ts apstiprin膩jums ar rezerv膩cijas deta募膩m.